ESTRUCTURES D'ACER

El laboratori disposa de tècnics amb anys d’experiència i formació per poder assessorar i respondre sobre el control de les estructures d'acer per edificació.

El control es realitza sobre els perfils i el seu muntatge mitjançant unions soldades i unions mecàniques realitzades amb cargols.

Corresponen a assaigs no destructius de l’estructura. Realitzat tant en obra com en taller.

TIPUS D'INSPECCIÓ
  • El control de les estructures consisteix en la verificació dimensional del perfil i xapes que la conformen i una verificació de les unions entre elles, ja siguin mitjançant unions soldades o per sistema mecànic de cargols.
  • En les unions soldades es realitza una inspecció visual de la unió i seguidament s’analitza la soldadura, pel mètode dels líquids penetrants o partícules magnètiques (per cordons amb angle) i pel mètode de ultrasons (per unions a topall).
  • Per controlar les unions mecàniques roscades, es realitza l’assaig de “parell acollament” amb una clau dinamomètrica.

Si necessiteu més informació no dubteu en contactar amb nosaltres trucant al 93.879.33.91, enviant un correu electrònic a labvalles@laboratoridelvalles.com o utilitzant el nostre formulari de contacte.