CIMENTS, ADDITIUS I CENDRES

El laboratori disposa de tècnics amb anys d'experiència i formació per poder assessorar i respondre sobre les consultes referents als ciments, additius i cendres.

La norma UNE EN 197-1 defineix les especificacions dels ciments, indicant les exigències mecàniques/físiques i químiques que han de complir segons el marcatge CE i la Instrucció del formigó EHE 08.

 • Exigències mecàniques i físiques designant la resistència a compressió i temps de fraguat.
 • Exigències químiques designant la pèrdua per calcinació, residu insoluble, triòxid de sofre i clorur.
 • Les normes UNE EN 450-1 i UNE EN 450-2 defineixen les especificacions i control de qualitat d’aditius i cendres.

  ASSAIGS CIMENTS
  • Determinació de la pèrdua per calcinació (PF)
  • Determinació del residu insoluble (RI)
  • Determinació del triòxid de sofre (SO3)
  • Determinació de clorurs
  • Determinació del temps d’adormiment i estabilitat al volum
  • Determinació de les resistències mecàniques
  ASSAIGS ADDITIUS
  • Determinació de la pèrdua per calcinació (PF)
  • Determinació de l’índex d’activitat resistent amb ciment Portland
  • Determinació de l’estabilitat de volum pel mètode de Le Chatelier
  ASSAIGS CENDRES VOLANTS
  • Determinació de l’anhídrid sulfúric
  • Determinació de clorurs
  • Determinació de l’òxid de calç lliure
  RESPOSTA TÈCNICA
  • Suport tècnic durant l'obra
  • Assessorament i anàlisi a partir dels resultats
  • Sistema de producció i gestió
  • Disposem de personal qualificat i equips per poder realitzar els assaigs prescrits a la norma UNE EN 197-1 i a l'EHE 0

  Si necessiteu més informació no dubteu en contactar amb nosaltres trucant al 93.879.33.91, enviant un correu electrònic a labvalles@laboratoridelvalles.com o utilitzant el nostre formulari de contacte.