ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

El laboratori disposa de tècnics amb anys d'experiència i formació per poder assessorar i respondre sobre les consultes referents al formigó i a les estructures de formigó.

Es realitzen els assaigs necessaris per garantir el compliment de les especificacions segons la EHE 08.

LABVALLÈS disposa de les acreditacions concedides per la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit EHC i el llistat d’assaigs definit en la Declaració de Responsabilitat inscrits en el Departament de Territori i Sostenibilitat.

S’ofereix suport tècnic durant l’execució de l’obra, assessorament en la redacció de plans de control de qualitat i anàlisi de patologies.

LABVALLÈS té més 20 anys d’experiència en el control de qualitat del Formigó i Estructures de Formigó

ASSAIGS FORMIGÓ FRESC
 • Control del formigó de les plantes subministradores.
 • Presa de mostres, determinació de consistència i assaig de compressió.
 • Determinació de profunditat de penetració d’aigua, tracció indirecta i densitat.
 • Control de formigons projectats i gunites.
 • Control d'injecció en micripilotatges.
ASSAIGS FORMIGÓ ENDURIT
 • Extracció de provetes testimoni de diferents diàmetres nominals.
 • Assaigs de penetració d’aigua en proveta testimoni.
 • Determinació de la presència de ciment aluminós.
 • Determinació de la profunditat de carbonatació.
 • Determinació de la quantitat de ciment.
ACER, ARMADURES ACTIVES I PASSIVES
 • Característiques geomètriques de barra corrugada.
 • Característiques mecàniques, límit elàstic, tracció i càrrega al trencament i doblat/desdoblat.
 • Assaigs en malles electrosoldades, arrencament de nusos, càrrega a trencament i geometria.
ASSAIGS NO DESTRUCTIUS, ESTUDIS EN ESTRUCTURES EXISTENTS O EN CONSTRUCCIÓ
 • Proves de càrrega en forjats existents.
 • Integritat de pilots i pantalles (assaig sònic) i Cross-hole.
 • Estudis de pilars, jàsseres i murs mitjançant patxòmetre.
 • Estudi d’ultrasons en formigó.
 • Estudi amb escleròmetre de pilars, jàsseres i murs.

Si necessiteu més informació no dubteu en contactar amb nosaltres trucant al 93.879.33.91, enviant un correu electrònic a labvalles@laboratoridelvalles.com o utilitzant el nostre formulari de contacte.